گوگل محل عکس‌های شما را حدس می‌زند

ایتنا – این فناوری، مبتنی بر تشخیص انسان نیست، و بنابراین به میزانی که داده‌های بیشتری به آن افزوده شود، دقت آن افزایش خواهد یافت.